Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Licht en Liefde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. In het aanvraagformulier vult u zelf alle gegevens in die noodzakelijk zijn om uw aanvraag voor subsidie te kunnen beoordelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Licht en Liefde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Besluitvorming

Stichting Licht en Liefde neemt op basis van door u aangeleverde informatie besluiten over uw subsidieaanvraag. De besluiten worden genomen door het bestuur. Stichting Licht en Liefde gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen om de aanvraag te kunnen verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Licht en Liefde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Licht en Liefde verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw aanvraag en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Licht en Liefde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u niet zelf doen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichtinglichtenliefde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (= de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Licht en Liefde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Licht en Liefde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.