Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Algemeen

De “Stichting Licht en Liefde” is een ANBI erkende stichting. Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
De stichting is statutair gevestigd te Maastricht; onze contactgegevens zijn:
Stichting Licht & Liefde
Daalstraat 22a
6181 JR Elsloo
Email: contactformulier
Website: www.stichtinglichtenliefde.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699.

Bestuurssamenstelling

Het stichtingsbestuur bestaat uit 6 personen:
· Voorzitter Fons Bialoskorski
· Secretaris Paul Erens
· Penningmeester John Snijkers namens regiogroep Limburg van de  Oogvereniging
· Bestuurslid Iny van Drongelen
· Bestuurslid Astrid Bloom namens regiogroep Limburg van de Oogvereniging
· Bestuurslid Piet Beek

Vier van de bestuursleden zijn blind of ernstig slechtziend en kunnen dus als ervaringsdeskundigen worden aangemerkt.

Het beleidsplan

Jaarlijks komt het bestuur van de stichting minimaal tweemaal bij elkaar om enerzijds de jaarrekening van het voorgaande jaar vast te stellen en anderzijds de begroting van het komende jaar. De afhandeling van de ontvangen subsidieverzoeken verloopt veelal digitaal en wordt vervolgens bekrachtigd door een bestuursbesluit.
Er wordt niet jaarlijks een beleidsplan opgesteld maar we werken vooral in lijn met onze in de statuten vastgelegde doelstelling.
Het financieel beleid is erop gericht het vermogen in stand te houden en uit de opbrengsten van het vermogen de subsidies te verstrekken.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen enkel en alleen een onkostenvergoeding als voor de gemaakte onkosten een declaratie wordt ingediend. Voor het overige zijn de bestuursleden onbezoldigd en beschikt de stichting niet over betaalde beroepskrachten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onderstaand staat een grafiek met daarin de over de laatste 19 jaren ontvangen aanvragen, de toegekende aanvragen en de hiermee gemoeide bedragen.

In dit overzicht staat een staafdiagram met daarin over de jaren heen de aantallen ontvangen subsidieverzoeken, aantal toegekende verzoeken en het hiermee gemoeide totale subsidiebedrag.

Financiële verantwoording

Onderstaand treft u een overzicht aan van de exploitatierekening van de stichting. De jaarrekening 2023 is tijdens de bestuursvergadering van 4 april 2024 vastgesteld.

Realisatie 2023 Begroting 2023 Realisatie 2022
 Baten € € €
 Opbrengst beleggingen          141.546         60.000           246.198-
 Minus: Kosten beleggingen (alle kosten
in relatie tot het beleggen en het in standhouden van het vermogen)
              6.593-           6.900-             6.696-
Subtotaal netto beleggingsresultaat         134.953        53.100            252.894-
 Overige baten               5.487               500                   2.203
 Totaal baten         140.440        53.600         250.690-
 Lasten
 Doelbesteding/giften/donaties             19.967         24.014             17.517
 Administratiekosten algemeen                        –
 Administratiekosten aanvragen/giften/projecten                      –91
 ICT kosten                    105                 100                     103
 Bestuurskosten          166               400                    1.463
 Financiële kosten                   279               300                   207
 Overige lasten                   300               500                   315
             20.817         25.314             19.697
 Herwaardering vermogen obv CBS index         47.898
 Totaal lasten             20.817         73.212             19.697
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)          119.623         19.612-             270.387-

Bovenstaand overzicht van baten en lasten is opgemaakt volgens de indeling zoals de belastingdienst deze vanaf 1 januari 2021 heeft voorgeschreven aan organisaties met een ANBI status.
Voor de Stichting Licht & Liefde geldt dat wij werken met de opbrengsten van ons vermogen. In die zin zijn wij een zogenaamd “Zuiver vermogensfonds”. Op basis van deze kwalificatie is het bijbehorende publicatieformulier gebruikt.

De doelstelling

De doelstelling van Stichting Licht en Liefde zoals in onze statuten verwoord:
“Het zonder winstoogmerk bevorderen van de maatschappelijke, geestelijke en
lichamelijke belangen van blinden en slechtzienden in Nederland, meer speciaal
degenen die lid zijn van de Oogvereniging Nederland, met adres Churchilllaan
11, 3527GV Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
56807864 en woonachtig zijn in de provincie Limburg.”

Het bestuur heeft deze doelstelling als volgt verder uitgewerkt:
Minder draagkrachtige mensen met een visuele beperking, ondersteunen bij het gedeeltelijk bekostigen van een begeleider tijdens hun vakantie, of bij de aanschaf van een hulpmiddel dat niet door de overheid of een verzekering wordt vergoed.
We willen hiermee de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking vergroten en mensen de kans geven zelfstandiger te functioneren.
De stichting heeft hiervoor 6 fondsen in het leven geroepen: zie hiervoor de pagina ‘fondsen‘.

Daarnaast ondersteunt de stichting in het kader van het welzijn van mensen met een visuele beperking ook stichtingen en verenigingen die activiteiten organiseren voor deze doelgroep.
De statuten van de stichting kunnen hieronder worden ingezien en gedownload.

Bovenkant document

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.