LET OP: voor alle fondsen geldt dat enkel door blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland) een beroep op deze fondsen kan worden gedaan.
Onze stichting beheert onderstaande 6 fondsen van waaruit financiële bijdragen verstrekt kunnen worden.

  1. Het vakantiefonds

Het vakantiefonds beoogt het voor visueel gehandicapten mogelijk te maken deel te nemen aan een vakantie. Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met de Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden (LSBS). Een tegemoetkoming vanuit het vakantiefonds wordt daarom door de LSBS beoordeeld en al of niet toegekend. U dient bij de LSBS (https://lsbs.nl) uw aanvraag in.

  1. Het ICT-fonds

Het ICT-fonds voorziet in het zo breed mogelijk beschikbaar maken van het gebruik van ICT mogelijkheden door visueel gehandicapten. Ook voor dit fonds worden bijdragen beoordeeld en al dan niet toegekend door de eerder genoemde LSBS. U dient uw aanvraag daarom rechtstreeks bij de LSBS (https://lsbs.nl) in.

  1. Het Mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds voorziet in het ondersteunen van visueel gehandicapten om hen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel te laten zijn. Ter beoordeling van de effectiviteit van een hulpmiddel dienen aanvragen voor een tegemoetkoming uit het mobiliteitsfonds vergezeld te gaan van een advies van een ter zake deskundige zoals bijvoorbeeld Koninklijke Visio. Een maal per 5 jaar kan een beroep op het fonds worden gedaan. Personen kunnen op eigen naam een aanvraag bij ons indienen. Zie hiervoor ook het item ‘aanvragen’.

  1. Het studiefonds

Om mensen met een visuele beperking meer kansen te geven op de arbeidsmarkt is het studiefonds in het leven geroepen. Zo kan onder voorwaarden een bijdrage  verleend worden voor cursussen en/of opleidingen die maximaal een jaar duren. De subsidie dekt maximaal 50 % van de studiekosten waarbij de bijdrage maximaal € 2.000 is. Over de eventueel hogere studiekosten wordt geen subsidie verstrekt. De studie moet gericht zijn op het behouden of verbeteren van de mogelijkheden op arbeidsmarkt. Op eigen naam kunnen aanvragen bij ons ingediend worden.

  1. Het Brillenfonds

Er kan een beroep op het brillenfonds worden gedaan om de kosten verbonden aan de aanschaf en/of vervanging van een bril of lenzen te compenseren. Om voor vergoeding in aanmerking te komen overlegt u een voorschrift van een oogarts of optometrist, waaruit blijkt dat u slechtziend bent, en een totaaloverzicht van de aanschafkosten.

De tegemoetkoming door het brillenfonds helpt u als de ziektekostenverzekeraar de kosten niet (volledig) vergoedt. Een eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en is minimaal 15 % van de niet gedekte kosten. Een aanvraag kan 1 maal per twee jaar ingediend worden. Een aanvraag stuurt u aan onze stichting.

  1. Het algemeen fonds

Als een aanvraag voor subsidie niet kan worden beoordeeld voor één van de eerder genoemde fondsen, wordt deze aanvraag beoordeeld voor “het algemeen fonds”. Ter voorkoming van een te grote afhankelijkheid van het algemeen fonds worden bijdragen uit dit fonds slechts eenmalig toegekend; uitzondering hierop vormt de provinciale regiogroep van de Oogvereniging.  

Een subsidie aan individuele personen vereist ook een eigen bijdrage.

Als een subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een project of een eenmalige investering ten behoeve van visueel gehandicapten door een vereniging of stichting, zal Stichting Licht en Liefde alleen tot financieren overgaan als ook door andere fondsen en/of uit eigen middelen in de dekking van de totale kosten wordt voorzien.

Onze stichting ondersteunt alleen als de toegekende subsidie volledig en rechtstreeks, samen met de andere beschikbare fondsen en/of middelen, aan de doelgroep van het project of de eenmalige investering wordt besteed.

Verder geldt

Aanvragen voor een subsidie worden in principe alleen in behandeling genomen als de uitgaven voor de betreffende aanvraag nog niet zijn gedaan.

De normering wordt jaarlijks aangepast aan het minimumloon van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Voor de beoordeling of aanvrager slechtziend is wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van de WHO, dat getoetst moet zijn door een oogarts of optometrist.

Contact

Correspondentie adres:
Stichting Licht & Liefde
Daalstraat 22a
6181 JR Elsloo

Email: info@stichtinglichtenliefde.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699