Hoofdmenu

Startpagina

Het bestuur

Onze fondsen

ANBI erkend

Donaties

Contact

Links

 

Stichting Licht en Liefde

                                     

 

Vanaf 1 januari 2017 werkt onze stichting samen met een aantal andere fondsen in het computerfonds (ICT-fonds) en het vakantiefonds.

De LSBS voert voor deze fondsen de administratie.

U kunt uw aanvragen voor deze fondsen rechtstreeks aan de LSBS richten (www.lsbs.nl).

 

Onze fondsen

 

Algemeen

Stichting Licht en Liefde beheert onderstaande fondsen van waaruit subsidies worden verstrekt:

a.   Het vakantiefonds

b.   Het ICT-fonds

c.   Het mobiliteitsfonds

d.   Het studiefonds

e.   Het brillenfonds

f.     Het algemeen fonds

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen hanteert Stichting Licht en Liefde  inhoudelijke en financiële toetsingscriteria.

Dit reglement is samengesteld om de criteria objectief en zo concreet mogelijk te maken.

Het bestuur c.q. de toetsingscommissie neemt altijd gezamenlijk het besluit om al dan niet een subsidie toe te kennen.

Alleen aanvragen van visueel gehandicapten, die woonachtig zijn in de provincie Limburg, worden in behandeling genomen.

Alle gehonoreerde aanvragen zijn specifiek gerelateerd aan de visuele beperkingen die de individuele aanvrager heeft.

1.   Het vakantiefonds

Het vakantiefonds beoogt het voor visueel gehandicapten mogelijk te maken deel te nemen aan een vakantie.

De Stichting Licht en Liefde heeft zich aangesloten bij de Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden (LSBS).

Een tegemoetkoming vanuit het vakantiefonds wordt door de LSBS beoordeeld en al of niet toegekend. U dient bij de LSBS (https://lsbs.nl) uw aanvraag in.

 

2.   Het ICT-fonds

Het ICT-fonds voorziet in het zo breed mogelijk beschikbaar maken van het gebruik van ICT mogelijkheden door visueel gehandicapten.

Voor dit fonds worden bijdragen beoordeeld en al dan niet toegekend door de eerder genoemde LSBS. U dient uw aanvraag rechtstreeks bij de LSBS (https://lsbs.nl) in.

 

3.   Het Mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds voorziet in het ondersteunen van visueel gehandicapten om hen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel te laten zijn. Ter beoordeling van de effectiviteit van een hulpmiddel dienen aanvragen voor een tegemoetkoming uit het mobiliteitsfonds vergezeld te gaan van een advies van een ter zake deskundige zoals bijvoorbeeld Koninklijke Visio.

Er kan een maal per 5 jaar een beroep op het fonds worden gedaan.

Personen kunnen op eigen naam een aanvraag bij de Stichting Licht en Liefde indienen.

 

4.   Het studiefonds

Om mensen met een visuele beperking meer kansen te geven op de arbeidsmarkt is het studiefonds in het leven geroepen.

De richtlijnen voor dit fonds zijn:

-         er wordt een bijdrage verleend voor cursussen en/of opleidingen die maximaal een jaar duren.

-         de bijdrage vanuit dit fonds dekt maximaal 50 % van de studiekosten met een maximum van € 2.000.

-         er wordt een bijdrage uitgekeerd als de overige kosten voor de opleiding zijn afgedekt.

-         het doel van het volgen van een studie moet zijn het behouden of verbeteren van de eigen kennis en kunde.

Personen kunnen op eigen naam een aanvraag bij de Stichting Licht en Liefde indienen.

 

5.   Het Brillenfonds

Er kan een beroep op het brillenfonds worden gedaan om de kosten verbonden aan de aanschaf en/of vervanging van een bril te compenseren.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen overlegt u een voorschrift van een oogarts of optometrist en een totaaloverzicht van de aanschafkosten.

De tegemoetkoming door het brillenfonds helpt u als de ziektekostenverzekeraar de kosten niet (volledig) vergoedt.

Een eigen bijdrage van 15 % van de totale aanschafkosten is vereist.

Een aanvraag kan 1 maal per twee jaar ingediend worden.

Personen kunnen op eigen naam een aanvraag bij de Stichting Licht en Liefde indienen.

6.   Het algemeen fonds

Als een aanvraag voor subsidie niet kan worden beoordeeld voor één van de eerder genoemde fondsen, wordt deze aanvraag beoordeeld voor “het algemeen fonds”.

Een bijdrage uit het algemeen fonds wordt niet verstrekt aan professionele instellingen en (commerciële) bedrijven.

Ter voorkoming van een te grote afhankelijkheid van het algemeen fonds worden bijdragen uit dit fonds slechts eenmalig toegekend; uitzondering hierop vormt de provinciale regiogroep van de Oogvereniging. 

Een subsidie aan individuele personen vereist ook een eigen bijdrage.

Als een subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een project of een eenmalige investering ten behoeve van visueel gehandicapten door een vereniging of stichting, zal Stichting Licht en Liefde alleen tot financieren overgaan als ook door andere fondsen en/of uit eigen middelen in de dekking van de totale kosten wordt voorzien.

Stichting Licht en Liefde ondersteunt alleen als de toegekende subsidie volledig en rechtstreeks, samen met de andere beschikbare fondsen en/of middelen, aan de doelgroep van het project of de eenmalige investering wordt besteed.

Slotbepalingen

Het bestuur kan altijd middels een bestuursbesluit van dit reglement afwijken.

 

Een overschot op een fonds wordt 1 jaar doorgeschoven en leidt dus tot een verhoging van het budget voor het volgend jaar. Een bijdrage uit een bepaald fonds kan worden toegekend zolang het voor dat fonds beschikbare jaarlijkse budget dit toelaat.

 

De normering wordt jaarlijks aangepast aan het minimumloon van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan en vastgelegd in het document ‘Normen en bijdragen’.

Norm voor inkomen = netto-inkomen. Dit betekent dat het wettelijk minimumloon (=bruto) als norm wordt vergeleken met het netto loon!

 

Voor de beoordeling of aanvrager slechtziend is wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van de WHO, dat getoetst moet zijn door een oogarts of optometrist.

 

Bovenkant_tekst

 

Laatst bijgewerkt: 29-3-2021 12:03

Logo Stichting Licht en Liefde