Hoofdmenu

Startpagina

Het bestuur

Onze fondsen

ANBI erkend

Donaties

Contact

Links

 

Stichting Licht en Liefde

 

ANBI gerelateerde onderwerpen

Algemeen

Bestuurssamenstelling

Het beleidsplan

Het beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

De doelstelling

Algemeen

De “Stichting Licht en Liefde” is een ANBI erkende stichting.

Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.

De stichting is statutair gevestigd te Maastricht.

 

Onze contactgegevens zijn:

Stichting Licht & Liefde

Burgemeester Cortenstraat 110 D

6226 GZ Maastricht

Email: info@stichtinglichtenliefde.nl

Website: www.stichtinglichtenliefde.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41076699.

Bestuurssamenstelling

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden wordt verwezen naar de hiernaast aangegeven pagina “Het bestuur”.

Het beleidsplan

Jaarlijks komt het bestuur van de stichting minimaal tweemaal bij elkaar om enerzijds de jaarrekening van het voorgaande jaar vast te stellen en anderzijds de begroting van het komende jaar. De afhandeling van de ontvangen subsidieverzoeken verloopt veelal buiten de vergaderingen om.

Er wordt niet jaarlijks een beleidsplan opgesteld maar we werken vooral in lijn met onze in de statuten vastgelegde doelstelling.

Het financieel beleid is erop gericht het vermogen in stand te houden en uit de opbrengsten van het vermogen de subsidies te verstrekken.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen enkel en alleen een onkostenvergoeding als hiervoor een declaratie wordt ingediend. Voor het overige zijn de bestuursleden onbezoldigd en beschikt de stichting niet over betaalde beroepskrachten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In onderstaande grafiek kunt u lezen de in de afgelopen 16 jaren ontvangen aanvragen, de toegekende aanvragen en de hiermee gemoeide bedragen.

Vergelijking 1 Subsidieverzoeken over de jaren heen

Financiële verantwoording

Onderstaand treft u een overzicht aan van de exploitatierekening van de stichting over de laatste 11 jaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratiekosten derden

     3.277

   3.445

          -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Bankkosten incl. bewaarloon

     2.315

   1.560

   2.389

      980

     1.003

   1.280

   2.433

   3.545

5626

     5.520

   6.177

 KvK lidmaatschap

         29

       27

       24

 -

 -

 -

 -

       86

 -

 -

 -

 Giften aan blinden en blindenorganisaties

   16.171

 24.529

 20.580

 18.280

   21.292

 21.553

 18.859

 11.519

 17.363

   18.926

 25.305

 Kosten Loester Ins

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

      574

       525

      340

 Bestuurs- en representatiekosten / overige kosten

       611

      117

      445

      461

       236

      427

      256

      399

      180

         30

       50

 Koersresultaat effecten

     4.939

   6.291

   4.199

 -

 -

 -

 -

 -

 51.117

 -

 -

 Diverse lasten

 -

 -

 -

 -

           8

      367

       35

 -

       44

         35

       35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totaal lasten

   27.342

 35.969

 27.637

 19.721

   22.539

 23.627

 21.583

 15.549

 74.904

   25.036

 31.908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opbrengst effecten

   35.374

 39.911

 36.259

 35.361

   35.023

 35.198

 30.713

 27.510

 12.452

     7.430

   8.650

 Koersresultaat effecten

            -

          -

          -

   9.087

     4.243

 12.649

 12.653

   1.224

 -

 176.168

 69.833

 Ontvangen interest

     6.599

   5.172

   5.866

   4.971

     4.148

   3.638

   1.947

      976

      166

         15

       11

 Diverse baten en lasten

   16.697

          -

          -

 -

 -

 -

      900

 2060*

 574**

 525**

 740**

 Schenkingen en Legaten

 175.000

 23.608

          -

 -

   61.920

 13.000

 23.807

 10.000

 10.000

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totaal baten

 233.670

 68.691

 42.125

 49.419

 105.334

 64.485

 70.020

 41.770

 23.192

 184.138

 79.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exploitatie resultaat

 206.328

 32.722

 14.488

 29.698

   82.795

 40.858

 48.437

 26.221

 51.712-

 159.102

 47.325

 *

Terugvordering/niet aangewende subsidie Oogvereniging.

**

Vanaf 2018 beschikt de stichting over een aparte reserve ten behoeve van het periodiek "Loester Ins".

Loester Ins is een periodiek van de Oogvereniging regiogroep Limburg.

De doelstelling

De doelstelling van Stichting Licht en Liefde zoals in onze statuten verwoord:

“Het zonder winstoogmerk bevorderen van de maatschappelijke, geestelijke en lichamelijke belangen van blinden en slechtzienden in Nederland, meer speciaal degenen, die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van blinden en slechtzienden (N.V.B.S.), gevestigd te ’s-Gravenhage ingedeeld in de afdeling Noord- en Midden-Limburg en de afdeling Zuid-Limburg.” (de N.V.B.S. is recentelijk opgegaan in de “Oogvereniging Nederland”)

Het bestuur heeft deze doelstelling als volgt verder uitgewerkt:

Minder draagkrachtige mensen met een visuele beperking, ondersteunen bij het gedeeltelijk bekostigen van een begeleider tijdens hun vakantie, of bij de aanschaf van een hulpmiddel dat niet door de overheid of een verzekering wordt vergoed.

We willen hiermee de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking vergroten en mensen de kans geven zelfstandiger te functioneren.

De stichting heeft hiervoor 6 fondsen in het leven geroepen:

- een computer fonds

- een vakantie fonds

- een mobiliteit fonds

- een studie fonds

- een brillen fonds

- een algemeen fonds

Daarnaast ondersteunt de stichting in het kader van het welzijn van mensen met een visuele beperking ook stichtingen en verenigingen die activiteiten organiseren voor deze doelgroep.

Bovenkant document

Laatst bijgewerkt: 31-3-2021 10:26

http://www.stichtinglichtenliefde.nl/Kleurenlogo.jpg