Hoofdmenu

 

Startpagina

Over onze stichting

Het bestuur

Onze fondsen

ANBI erkend

Donaties

Contact

Links

 

Stichting Licht en Liefde

 

 

ANBI gerelateerde onderwerpen

 

Algemeen

Bestuurssamenstelling

Het beleidsplan

Het beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

De doelstelling

Algemeen

De “Stichting Licht en Liefde” is een ANBI erkende stichting. Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.

De stichting is statutair gevestigd te Maastricht; onze contactgegevens zijn:

Stichting Licht & Liefde

Prins Bisschopsingel 20

6211 JX  Maastricht

Email: info@stichtinglichtenliefde.nl

Website: www.stichtinglichtenliefde.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699.

 

Bestuurssamenstelling

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden wordt verwezen naar de hiernaast aangegeven pagina “Het bestuur”.

 

Het beleidsplan

Jaarlijks komt het bestuur van de stichting minimaal tweemaal bij elkaar om enerzijds de jaarrekening van het voorgaande jaar vast te stellen en anderzijds de begroting van het komende jaar. De afhandeling van de ontvangen subsidieverzoeken verloopt veelal buiten de vergaderingen om.

Er wordt niet jaarlijks een beleidsplan opgesteld maar we werken vooral in lijn met onze in de statuten vastgelegde doelstelling.

Het financieel beleid is erop gericht het vermogen in stand te houden en uit de opbrengsten van het vermogen de subsidies te verstrekken.

 

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen enkel en alleen een onkostenvergoeding als hiervoor een declaratie wordt ingediend. Voor het overige zijn de bestuursleden onbezoldigd en beschikt de stichting niet over betaalde beroepskrachten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onderstaand staat een grafiek met daarin de over de laatste 14 jaren ontvangen aanvragen, de toegekende aanvragen en de hiermee gemoeide bedragen.

 

Financiële verantwoording

Onderstaand treft u een overzicht aan van de exploitatierekening van de stichting over de laatste 9 jaren. In de vergadering van 20 maart 2019 is de jaarrekening 2018 goedgekeurd. De cijfers worden hieronder weergeven.

Exploitatie overzicht 2010-2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lasten

 Administratiekosten derden

        3.277

        3.445

                 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Bankkosten incl. bewaarloon

        2.315

        1.560

        2.389

           980

        1.003

        1.280

        2.433

        3.545

5626

 KvK lidmaatschap

              29

              27

              24

 -

 -

 -

 -

              86

 Giften aan blinden en blindenorganisaties

     16.171

     24.529

     20.580

     18.280

     21.292

     21.553

     18.859

     11.519

17363

 Kosten Loester Ins

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

574

 Bestuurs- en representatiekosten/overige kosten

           611

           117

           445

           461

           236

           427

           256

           399

180

 Koersresultaat effecten

        4.939

        6.291

        4.199

 -

 -

 -

 -

 -

51117

 Diverse lasten

 -

 -

 -

 -

                8

           367

              35

 -

44

 Totaal lasten

     27.342

     35.969

     27.637

     19.721

     22.539

     23.627

     21.583

     15.549

     74.904

 Baten

 Opbrengst effecten

     35.374

     39.911

     36.259

     35.361

     35.023

     35.198

     30.713

     27.510

12452

 Koersresultaat effecten

                 -

                 -

                 -

        9.087

        4.243

     12.649

     12.653

        1.224

 -

 Ontvangen interest

        6.599

        5.172

        5.866

        4.971

        4.148

        3.638

        1.947

           976

166

 Diverse baten en lasten

     16.697

                 -

                 -

 -

 -

 -

           900

 2060*

574**

 Schenkingen en Legaten

   175.000

     23.608

                 -

 -

     61.920

     13.000

     23.807

     10.000

10000

 Totaal baten

   233.670

     68.691

     42.125

     49.419

   105.334

     64.485

     70.020

     41.770

     23.192

 Exploitatie resultaat

   206.328

     32.722

     14.488

     29.698

     82.795

     40.858

     48.437

     26.221

     51.712-

 *

Terugvordering/niet aangewende subsidie Oogvereniging.

**

Vanaf 2018 beschikt de stichting over een apart reserve ten behoeve van het periodiek "loester Ins".

Dit is een periodiek van de Oogvereniging regiogroep Limburg.

 

 

De doelstelling

De doelstelling van Stichting Licht en Liefde zoals in onze statuten verwoord:

“Het zonder winstoogmerk bevorderen van de maatschappelijke, geestelijke en lichamelijke belangen van blinden en slechtzienden in Nederland, meer speciaal degenen, die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van blinden en slechtzienden (N.V.B.S.), gevestigd te ’s-Gravenhage ingedeeld in de afdeling Noord- en Midden-Limburg en de afdeling Zuid-Limburg.” (de N.V.B.S. is recentelijk opgegaan in de “Oogvereniging Nederland”)

Het bestuur heeft deze doelstelling als volgt verder uitgewerkt:

Minder draagkrachtige mensen met een visuele beperking, ondersteunen bij het gedeeltelijk bekostigen van een begeleider tijdens hun vakantie, of bij de aanschaf van een hulpmiddel dat niet door de overheid of een verzekering wordt vergoed.

We willen hiermee de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking vergroten en mensen de kans geven zelfstandiger te functioneren.

De stichting heeft hiervoor 6 fondsen in het leven geroepen:

- een computer fonds

- een vakantie fonds

- een mobiliteit fonds

- een studie fonds

- een fonds voor brillen

- een algemeen fonds

Daarnaast ondersteunt de stichting in het kader van het welzijn van mensen met een visuele beperking ook stichtingen en verenigingen die activiteiten organiseren voor deze doelgroep.

 

 

Bovenkant document

 

Laatst bijgewerkt:

17-4-2019 14:32

http://www.stichtinglichtenliefde.nl/Kleurenlogo.jpg
Logo stichting Licht en Liefde